Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy” 2016

06.04.2016, godz. 09:50

Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" organizowany jest od 2000 r. Statuetka „Gryfa Gospodarczego" jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród gospodarczych, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i władze województwa pomorskiego. Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości pełniąca rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości.


Konkurs 2016, 17 edycja
Do konkursu o prestiżową statuetkę „Gryfa Gospodarczego” organizator zaprasza liderów pomorskiej przedsiębiorczości.
Celem głównym Konkursu jest promowanie przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw regionu poprzez:

 • prezentację firm, które w sposób szczególny wpływają na rozwój gospodarczy województwa,
 • rekomendowanie laureatów Konkursu do ogólnopolskich nagród i wyróżnień,
 • upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie,
 • włączenie sektora przedsiębiorców do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw oraz
 • promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku gospodarczego województwa.

Konkurs organizowany jest po raz siedemnasty z inicjatywy Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, której przewodniczy Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk.

Uczestnicy
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie mogą złożyć przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio – poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców. Udział w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2016” jest bezpłatny, a wydatki przedsięwzięcia pokrywają środki z budżetu Województwa Pomorskiego oraz wpłaty sponsorów Konkursu, tj. Partnera Strategicznego – Grupy LOTOS oraz Sponsora Głównego – Grupy PKO Bank Polski.

Zgłoszenie uczestnictwa mogą złożyć przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy konkursu zobowiązani są oświadczyć, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, a także dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa. Formularz konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2016”, wraz z Regulaminem dostępny jest na stronie internetowej http://www.gryfgospodarczy.pl/

Kategorie konkursowe
Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach:

 •  „Mikroprzedsiębiorstwo” – zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
 • „Małe Przedsiębiorstwo” – zatrudniające do 10 do 49 pracowników,
 • „Średnie Przedsiębiorstwo” – zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
 • „Duże Przedsiębiorstwo” – zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymują statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2016”. Kapituła Konkursu przyznaje także wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii konkursowej. Zarówno laureaci, jak i firmy wyróżnione, mają prawo używać logo i określenie: ”Laureat/Wyróżnienie Konkursu Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2016”. Media i instytucje patronujące konkursowi przyznają jednemu z finalistów, honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryfa Medialnego 2016”.

Nagrody Specjalne
Kapituła Konkursu ma prawo wyboru spośród trzech firm wskazanych przez Komisję Konkursową przedsiębiorstw, które otrzymają statuetkę specjalną Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2016”  w kategoriach:

 • „Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2016”
  W tej kategorii ocenie podlegać będą m.in. wdrożone w przedsiębiorstwie innowacyjne rozwiązania, w szczególności rozwiązania wypracowane we współpracy z jednostkami naukowo –  badawczymi. Jednym z kryteriów przyznania nagrody specjalnej będą działania zwiększające skalę współpracy pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw z zespołami badawczymi, gdzie celem jest komercjalizacja wyników badań przez wprowadzenie nowego produktu /usługi na rynek;
   
 • „Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2016”, za projekt (przedsięwzięcie) zrealizowane na terenie województwa pomorskiego w 2015 r.
  Celem stworzenia nowej kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie firm, które w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie pomorskim. W tej kategorii ocenie podlegać będą działania realizowane w obszarze: zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie; ochrony środowiska naturalnego; rozwoju społeczności lokalnych; etycznych praktyk w biznesie.


Zgłoszenia konkursowe
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Konkursu: www.gryfgospodarczy.pl

Zgłoszenia proszę składać do dnia 15 kwietnia 2016 roku (liczy się data stempla wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego):

 1. w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres mailowy Biura Konkursu: PRP@pomorskie.eu
  oraz
 2. w formie papierowej do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:
  a) osobiście:
  w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP, przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku (Sekretariat, II piętro, pokój 3.06),
  lub
  b) drogą pocztową na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
  Departament Rozwoju Gospodarczego,
  ul. Okopowa 21/27,
  80-810 Gdańsk


Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kontakt: 
Biuro konkursu
Małgorzata Gołębiewska
Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
email: prp@pomorskie.eu
tel. +48 58 32 68 123
fax: +48 58 32 68 303