ABC tworzenia firmy

Własna firma krok po kroku
 
 1. Na początku musimy mieć pomysł na własną działalność.
 2. Na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej otrzymać można od 20 do 40 tysięcy złotych bezzwrotnego wsparcia. To w zależności od źródła, z którego zamierzamy skorzystać. Możemy się zwrócić do Powiatowego Urzędu Pracy lub poszukać instytucji, która dysponuje środkami z Unii Europejskiej na rozpoczęcie własnej działalności.
 3. Założenie działalności jest proste. Wystarczy pójść do urzędu gminy lub wejść na stronę firma.gov.pl i zarejestrować naszą działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Musimy w tym celu wypełnić odpowiedni wniosek i po jego zarejestrowaniu nasza firma już zaczyna działać. Nie musimy nigdzie więcej zgłaszać swojej działalności, bo formularz złożony w urzędzie jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (przy której nadaje się numer REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania) oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS.
 4. W formularzu o wpis do CEIDG należy podać dokładnie, czym zajmować się będzie nasza firma. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności (w skrócie PKD), która zawiera spis wszelkich czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do formularza musimy wpisać numery wybranych czynności. Odpowiednią klasyfikację PKD znajdziemy na stronie internetowej CEDIG lub w urzędzie gminy. Ważne jest to, że nie obowiązuje żaden limit ilości podawanych numerów PKD. Warto więc wpisać we wniosku wszystkie numery, które kiedykolwiek mogą nam się przydać, ponieważ jeśli będziemy chcieli rozszerzyć dotychczasową działalność, będzie trzeba za każdy dodatkowy wpis zapłacić.
 5. Jeśli nasza działalność wymaga odpowiednich koncesji lub licencji, musimy o nie wystąpić do odpowiednich instytucji, które takie dokumenty wydają. Na przykład, jeśli chcemy prowadzić bar musimy wystąpić do urzędu gminy o pozwolenie na sprzedaż alkoholu itp.
 6. Każda firma musi posiadać numer REGON. Nie musimy jednak nigdzie o niego występować. Wniosek do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON został zawarty we wniosku CEIDG. Po złożeniu wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, organ, w którym wniosek złożono, sam przesyła odpowiednie dokumenty do Urzędu Statystycznego. Twój numer REGON zostanie nadany przez GUS w ciągu 7 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku.
 7. Kolejnym etapem będzie założenie firmowego konta bankowego. Warto wcześniej wyrobić też pieczątkę firmy, bo w niektórych bankach jest ona niezbędna, aby założyć firmowe konto. Na pieczątce powinny znaleźć się: pełna nazwa firmy, siedziba firmy, numer REGON i numer telefonu.
 8. Musimy zadbać też o nasz numer NIP. Wniosek o jego nadanie należy złożyć w odpowiednim dla siedziby firmy Urzędzie. W przypadku, gdy osoba fizyczna, która rozpoczyna działalność posiada swój prywatny numer NIP staje się on jednocześnie numerem NIP przedsiębiorstwa, a w przypadku, gdy do tej pory nie mieliśmy nadanego numeru NIP, do składanej dokumentacji powinniśmy dołączyć wypełniony formularz NIP-4.
 9. Przed udaniem się do Urzędu Skarbowego musimy wybrać formę płacenia podatku: w formie karty podatkowej, ryczałtu opodatkowanego, na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów). Aby dokonać wyboru formy opodatkowania, trzeba wypełnić odpowiedni formularz podatkowy.
 10. W Urzędzie Skarbowym musimy również zadeklarować czy będziemy płatnikiem podatku VAT. Ponadto, musimy zdecydować czy będziemy prowadzić księgowość sami czy zlecimy ją firmie zewnętrznej.
 11. Rozpoczynając działalność gospodarczą podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu, dlatego w ciągu 7 dni od dokonania wpisu do ewidencji gospodarczej musimy zgłosić się do ZUS i wypełnić formularz ZFA.
 12. Przedsiębiorca, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do ewidencji, nr REGON oraz NIP musi podjąć jeszcze kilka kroków, aby jego firma działała zgodnie z przepisami prawa. W ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności musi pisemnie zawiadomić właściwego inspektora pracy i inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników.
 13. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczona odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Koszt rejestracji spółki wynosi 500 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę obligatoryjną za ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym i Sądowym w wysokości 100 zł.


Przydatne linki:
Poradnik "Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" PARP 
Powiatowy Urzad Pracy